Møde om skattepolitik

27. februar kl. 15:00-17:00
A.C.Meyers Vænge 15, Kbh. SV

Oplægsholdere:
Per Husted, medlem af skatteudvalget, Folketinget, Socialdemokratiet
Sigurd Agersnap, skatteordfører, næstformand i skatteudvalget, Folketinget, SF

SVM-regeringsgrundlaget fra 14. december 2022 havde to hovedløfter med hensyn til
skattegrundlaget:
1) 5 milliarder kr. i skattelettelser på personskatteområdet primært i form af øgede
beskæftigelsesfradrag. Ved skattereformen af den 19. december 2023 er beløbet
for skattelettelserne hævet til 10 milliarder kr.
2) en svækket progression i skatteskalaen med hævelse af progressionens begyndelse,
samt indførelse af en ny top-top skat fra 2,5 mio. kr.
Fra den foregående socialdemokratiske étpartiregering er lettelsen i bo- og gave-
bestemmelserne på 1 mia. kr. blevet opretholdt ved en sænkning af procentafgiften fra
15 til 10%. Hertil kommer ændringer i værdiansættelsen af virksomhedernes goodwill.
De fleste skøn på lettelsernes værdi ligger på omkring 1,4 milliarder kr.

Vi ønsker især en debat om følgende:
1) Hvorfor mener Socialdemokratiet, at svækkelsen af progressionen er god
socialdemokratisk politik, når den ikke har været det indtil nu?
2) Hvorfor skal de allerrigeste familier i Danmark ha’ styrket deres dynastiske
placering via en lettelse i bo- og gaveafgiftlovgivningen?
3) Hvorfor mener SF, at progressionen i personbeskatningen skal skærpes, når partiet
i flere sammenhænge er indgået i skatteforlig, der har haft den modsatte effekt?

Tid: kl. 15:00-17:00, tirsdag den 27. februar
Mødested: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV,
lokale 2. 1. 042.
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding: jlpe@dtu.dk senest fredag den 23. februar kl. 11:00 (af hensyn til bestilling af kaffe m.v.)

Slides fra seminaret 6. oktober 2023

CLIMATE CRISIS – INEQUALITY, THE CHINESE WAY, AND THE END OF CAPITALISM

Climate Crisis and Global Inequality, Joachim Peter Tilsted, Doctoral Student, Lund University and University of Copenhagen

The Chinese Way in Climate Policy, Erik Baark, Professor Emeritus, Hong Kong University of Science and Technology, and Guest Researcher Max Planck Institute for the History of Science

A New Political Economy, Henrik Plaschke, Researcher, Aalborg University

Generalforsamlingsseminar

CLIMATE CRISIS – INEQUALITY, THE CHINESE WAY, AND THE END OF CAPITALISM
In Need of a New Political Economy

Seminar Friday October 6th 2023, 12:30 – 16:55
Aalborg University (in Copenhagen) Campus Sydhavnen Room 2. 1. 043
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV

PROGRAM
12:30 – 13:00: Solution of Climate Crisis – give up Capitalism! Ulrike Hermann, taz, Finance Editor
13:00 – 13:30: Debate
13:30 – 14:00: Climate Crisis and Global Inequality, Joachim Peter Tilsted, Doctoral Student, Lund University and University of Copenhagen
14:00 – 14:30: Debate
14:30 – 14:50: Coffee Break
14:50 – 15:20: The Chinese Way in Climate Policy, Erik Baark, Professor Emeritus, Hong Kong University of Science and Technology, and Guest Researcher Max Planck Institute for the History of Science
15:20 – 15:50: Debate
15:50 – 16:20: A New Political Economy, Henrik Plaschke, Researcher, Aalborg University
16:20 – 16:50: Debate
16:50 – 16:55: End of Day

Registration and more information

A New and Sustainable Fiscal Pact for the EU

Friday June 2, 2023 12.00 – 16.00
Meeting (in English) at Aalborg University, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV, room 2.1.042
Arranged by Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Speakers: Niels Fuglsang, Danish Social Democrat and member of the Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats (S&D) in the European Parliament. Nikolaj Villumsen, Danish member of the European Parliament, elected by the Red-Green Alliance (Enhedslisten) and member and vice chair of the Left Group in the European Parliament (GUE/NGL).
Jens Ladefoged Mortensen, Associate Professor in political science at Copenhagen University.
Sara Murawski, Policy advisor and researcher in international trade and investment, finance and
European integration at Sustainable Finance Lab or
Herman Beun, Associate at SFL, policy advisor and researcher in the field of EU policy and democracy.

Programme
(download pdf Netoek Meeting on A new and Sustainable Fiscal Pact for EU with more details)
12:00 – 12:10: Welcome, Karen Helveg Petersen, Netøk
12:10 – 12:40: The broader economic and political context of EU reform, Jens Ladefoged
Mortensen

12:40 – 13:10: View from The Left, Nikolaj Villumsen
13:00 – 13:40: Q&A of the two first presentations
13:40 – 14:00: Sandwich and coffee break
14:00 – 14:30: Political and economic possibilities for change, Niels Fuglsang
14:30 – 15:00: The progress and movements to change the SGP, Sara Murawski or Herman Beun
15:00 – 15:20: Coffee break
15:20 – 15:55: Q&A and panel discussion
15:55 -16:00 Closing remarks

Registration: Jørgen Lindgaard Pedersen, jlpe@dtu.dk, at the latest by May 29, 2023
Price: DKK 75 (covers lunch and refreshments, etc.)
Payment: Reg.nr.: 5366, Account.: 245829

Debatmøde 28. marts 2023: SVM-regeringens økonomiske politik – sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser

Tirsdag den 28. marts 2023, 14:00 – 16:30, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Seminar Room

Oplægsholdere: Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Flemming Ibsen, professor emeritus ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

SVM-regeringen er ifølge regeringspartierne selv et politisk arbejdsfællesskab, der med regeringsgrundlagets ord arbejder sammen om en stabil udvikling i dansk økonomi, hvor der er trygge rammer for danske familier og virksomheder. Og for en holdbar udvikling i velstand og velfærd.

SMV-regeringens nærmere definition af, hvad der skal forstås ved en sådan stabil udvikling i dansk økonomi, bygger ifølge regeringsgrundlaget på et samlet politisk kompromis om, hvilken balance af politiske mål, der skal nås inden for indbyrdes aftalte økonomiske restriktioner om strukturel beskæftigelse, råderum, skattestop og med hvilken samlet pakke af politisk økonomiske redskaber.
Regeringspartierne er ikke blot enige om en indbyrdes afstemt og afbalanceret helhed af politiske mål og ambitioner for det danske samfunds økonomiske, politiske og sociale udvikling. De tre partier har en indbyrdes aftale om, hvilke restriktioner man vil pålægge den økonomiske politik. Regeringsgrundlaget indeholder en nøje afstemt balance mellem partierne om, hvilken samlet pakke af politisk økonomiske redskaber der skal tages i anvendelse for at indfri de økonomiske mål inden for de valgte finanspolitiske rammer. De økonomiske mål skal f.eks. nås uden brug af ny skattefinansiering, men skal derimod nås gennem en nærmere defineret arbejdsudbudspolitik, hvori brug af økonomisk råderum til skattelettelser for henholdsvis personer med arbejdsindkomster og andre højindkomstgrupper skal indgå med en præcist defineret vægt. Den samlede pakke af politiske mål, herunder bl.a. skattelettelser og øget arbejdsudbud, skal ifølge regeringsgrundlaget nås ved, at flertalsregeringen gennemfører en række mere eller mindre præcist definerede tiltag inden for bl.a. beskæftigelse, skat, velfærd og klima.

Som del af en flertalsregering har de tre partier således bundet sig selv og hinanden til masten på en bestemt politisk-økonomisk helhed af aftalte politiske mål, økonomiske restriktioner og politisk-økonomiske redskaber. De tre partier har som flertalsregering bundet sig til hinanden uden nødvendigvis at forudsætte forudgående dialog og forhandlinger med andre partier, centrale interessenter eller berørte dele af samfundet.

Regeringspartierne anser den snævre gensidige politiske binding for en politisk nødvendighed i den økonomiske politik. Som den økonomiske politiks raison d’être. Som et argument for nødvendigheden af en flertalsregering for at kunne føre en hensigtsmæssig økonomisk politik. Ifølge regeringsprogrammet er det politisk nødvendigt for at få gennemført ’fremsynede politiske beslutninger’, som det ville være umuligt for nogen af partierne at få gennemført hver for sig.

De økonomiske og sociale konsekvenser af denne økonomiske politik og af dette argument for flertalsregeringen har endnu ikke materialiseret sig. Men det indebærer ikke, at de mulige konsekvenser ikke allerede nu både kan og bør analyseres og diskuteres:

Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser kan der under de nuværende økonomiske rammebetingelser forventes af en sådan økonomisk politik? Er regeringsprogrammets nøje aftalte mål for den økonomiske politik realistiske inden for de valgte økonomiske restriktioner og de valgte politiske og økonomiske redskaber?

Hvilke sociale konsekvenser vil SVM-regeringens økonomiske politik få for livsvilkår, levestandard og lighed hos forskellige dele af befolkningen i en tid med inflation og udsigt til fald i realløn, stigende renter, osv.? Hvem har udsigt til at opnå hvad, og hvem er udpeget til at skulle betale regningerne? Hvilke sociale og politiske reaktioner vil denne økonomiske politik (og måden at gennemføre politikken på) kunne afføde, og hvordan vil det påvirke de enkelte partier og deres relationer til deres respektive bagland?

Til at besvare og diskutere disse spørgsmål har vi inviteret:
Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Flemming Ibsen, professor emeritus ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Er der en grænse for centralbankerne i økonomisk politik?

Mandag den 28. november 2022, 15:00 – 17:00, Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Seminar Room 2. 1. 043

Oplægsholdere:
Lektor cand.polit. Jakob Vestergaard, Ph.D. Roskilde Universitet og
chefanalytiker cand.polit. Jens Nærvig Pedersen, Den Danske Bank.

Jakob Vestergaard har for nylig udgivet ‘Monetary Policy for the Climate? A Money View Perspective on Green Central Banking’, Institute for New Economic Policy Working Paper No. 188 July 2nd, 2022. Jakob holder oplæg om, hvordan nationalbankernes pengepolitik kan anvendes til at fremme grøn
omstilling.

Jens Nærvig Pedersen beskæftiger sig med rente- og valutamarkedet og herunder centralbankerne. Han har som ansat i Danske Bank siden 2008 beskæftiget sig med de finansielle markeder under Finanskrisen, Gældskrisen, Coronakrisen og nu energikrisen. Jens vil diskutere, hvordan det påvirker de finansielle markeder, hvis centralbankerne begrænses til traditionel pengepolitik.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af kaffe m.v. skal der ske tilmelding til Jørgen Lindgaard Pedersen på jlpe@dtu.dk senest onsdag den 23.11. kl. 10:00.

Link til flere detaljer:

NETOK Er der en graense for centralbankerne i okonomisk politik. November 2022