30. august 2013

Debat på afveje

Af Netøk

Den nuværende økonomisk-politiske debat er på afveje på især syv områder:

  • Hvordan sikres det, at bankerne og kreditinstitutionerne samlet set også tilgodeser de samfundsmæssige hensyn, der knytter sig til privat opsparing og erhvervsmæssige investeringer?
  • I hvilket omfang skal staten engagere sig i offentlige investeringer for at sikre højere beskæftigelse på kort og længere sigt? Er det korrekt, at de danske statsfinanser ikke tillader et sådant engagement?
  • Hvordan kan man sikre balance på arbejdsmarkederne og et økonomisk grundlag for velfærdsstaten på det lange sigt? Er det rimeligt altid at antage at et større udbud af arbejdskraft vil resultere i en tilsvarende vækst i beskæftigelsen?
  • Hvilke strategier er der, som kan sikre den danske internationale konkurrenceevne? Hvordan forklares det historisk høje overskud på betalingsbalancen? Hvilke sammenhænge kan der teoretisk og empirisk påvises mellem løn, produktivitet, beskæftigelse, beskatning, valutakurs og konkurrenceevne?
  • Hvordan skal Danmark forholde sig til euro-krisen og til finanspagten? Hvordan kan Danmark bidrage til et europæisk samarbejde med sigte på at reducere ledigheden og samtidigt undgå social dumping og undgå at konkurrere skattesatserne i bund?
  • Hvordan kan vi undgå, at uligheden vokser og på længere sigt sikre en øget velstand, uden at det får negative konsekvenser for miljøet og klimaet? Hvordan sikres en bæredygtig udvikling uden nødvendigvis at ende i 0-vækst og økonomisk stagnation?
  • Hvordan kan vi bedst videreudvikle den offentlige sektors rolle som producent og leverandør af vigtige serviceydelser (uddannelse, sundhed, pasning og pleje blandt andre)? Er løsningen en indførelse af incitamenter og ledelsesmetoder hentet fra den private sektor?

Vi savner en reel debat om blandt andet disse centrale spørgsmål, og vi vil gerne pege på alternativer til den dominerende politik. Alt for mange økonomer og politikere indtager i dag for unuancerede og fastlåste positioner på blandt andet de nævnte områder. En grundlæggende årsag er, at de opfatter arbejdsmarkedet som et hvilket som helst marked. En anden årsag er, at de antager at virksomheder og forbrugere er i stand til at træffe rationelle valg. En tredje delforklaring er, at de ikke i tilstrækkelig grad inddrager et innovationsperspektiv. En fjerde medvirkende årsag er, at de ser bort fra omkostningerne ved den voksende ulighed i fordelingen af indkomster, formuer, levevilkår og indflydelse nationalt såvel som internationalt.

Netværket for økonomisk politisk debat – NETØK på netoek.dk – er dannet af en gruppe økonomer og andre, der beskæftiger sig med økonomiske og økonomisk-politiske forhold, og som har en interesse i at deltage i den løbende debat om sådanne forhold. Netværkets opgave er at være aktiv i denne debat, uden at medlemmerne nødvendigvis har en fælles analytisk eller politisk holdning. Bidrag fra netværkets medlemmer tegnes af disse navngivne personer og ikke nødvendigvis netværket som sådant.

Jørgen Goul Andersen, Nils Enrum, Jesper Jespersen, Bengt-Åke Lundvall, Mogens Ove Madsen, Poul Thøis Madsen, Jørgen Lindgaard Pedersen

(fra indbydelsen til Netøks første faglige seminar, foråret 2013)

Share