5. maj 2014

Opråb fra økonomistuderende

INTERNATIONAL STUDENT INITIATIVE FOR PLURALIST ECONOMICS (ISIPE) har i dagbladet Politiken den 5. maj et opråb, som begynder med disse ord:

DET ER ikke kun verdensøkonomien, der er i krise. Det er også økonomiundervisningen, og det har konsekvenser uden for universiteternes vægge. Undervisningen former den næste generation af beslutningstageres forståelsesramme og dermed det samfund, vi lever i. Vi, 36 foreninger af økonomistuderende fra 19 lande, mener, at det er tid til at genoverveje den måde, økonomi bliver undervist på. Vi er utilfredse med den indsnævring af studieordningerne, der har fundet sted i løbet af de seneste årtier.

Læs mere

FacebookTwitterDel

3. maj 2014

Netøk-seminar: Debat om lærebøger og pensum

Netøks seminar den 2. maj 

Professor Peter Norman Sørensen, Økonomisk Institut på Københavns Universitet, beskrev undervisningen og lærebøgerne i Mikroøkonomi på polit-studiet, om de overvejelser der ligger bag fagstruktur og pensum, og om hvem der har indflydelse på studiets indhold. Se slides som pdf.

Læs mere

13. april 2014

Pluralisme i økonomiundervisningen

“It is terrible that students these days are taught there is only one flavor of ice cream, when there are 9 or 10 different ones”, siger i et interview forfatteren til ’23 Things they don’t tell you about Capitalism’, økonomen Ha-Joon Chang. “At least, let them taste them all, and if they conclude that neoclassical is the best, then so be it. But you have to at least tell them that there are all other kinds of theories. Otherwise, it’s like North Korea. They’re not told that there are other types of society because the information is blocked.”

Læs mere

19. februar 2014

Den traditionelle krisemedicin har mistet sin effekt

Af Jørgen Lindgaard Pedersen

Store anlægsprojekter har traditionelt været gode til at sætte gang i den økonomiske aktivitet og trække økonomien ud af kriser. Men i dag udføres stadig flere arbejder af udenlandske selskaber og udenlandsk arbejdskraft, der trækker fortjeneste og lønninger ud af landet. Det svækker kriselindringen i Danmark

Læs mere

23. januar 2014

Flere vil have mere pluralisme

2013 bød på flere nye foreninger og initiativer til mere pluralisme i den økonomiske debat og til kritik af økonomisk dogmatisme.

Studerende på Aarhus Universitet har stiftet Det Samfundsøkonomiske Selskab (DSS). Formålsparagraffen lyder: to create a space for economic students at Aarhus University to meet more pluralism in economic theories and methods, and to promote reflexion on the effects of these on society.

Læs mere

30. november 2013

Økonomistuderende skal have nyt verdensbillede

Af Jesper Jespersen*
I Storbritannien lægger selveste landets finansministerium og dele af den finansielle sektor op til en revision af pensum på landets økonomiuddannelser. Man er træt af økonomer, der nok kan regne, men ikke forstår økonomiske krisers årsager og konsekvenser

21. november 2013

Handelstraktat EU-USA

Af Nils Enrum*

Den planlagte traktat mellem EU og USA vil gavne dele af erhvervslivet, men de økonomiske gevinster til folket kan med sikkerhed siges at være ekstremt usikre og relativt små

I bogen The Future beskriver forhenværende vicepræsident Al Gore, hvordan big business i USA har smadret demokratiet. Lobbyisterne flokkes ikke længere om de folkevalgte for at fremme en sag. De sidder med ved bordet og skriver paragrafferne selv. Eller afleverer en usb-nøgle med den rigtige tekst.

Læs mere

20. oktober 2013

Kriseforlængende politik

Den politik som herhjemme har været ført i kølvandet på den økonomiske krise har gjort krisen værre og længere. Sådan lød en af konklusionerne på Netøks seminar d. 18. oktober om den aktuelle krise. I teksten nedenfor er der links til oplægsholdernes slides.

Læs mere

14. oktober 2013

Vejen til omstilling går via skatter og afgifter

Af Nils Enrum*

– Med henvisning til konkurrenceevnen løber regeringen den forkerte vej: Væk fra de skatte- og afgiftsinstrumenter, som kræves til en omstilling til en bæredygtig økonomi

Skatteforskrækkelsen griber om sig herhjemme. Skattepolitik er blevet til skattelettelsespolitik: Topskatten mindskes, planlagte afgifter fortrydes og aflyses, og skattetrykket falder generelt. Oftest begrundes skatteforskrækkelsen med hensynet til danske virksomheders internationale konkurrenceevne, som ser ud til at  have en enorm skræmmeeffekt.

Læs mere

5. september 2013

Hvor svært kan det være at regulere bankerne?

Af Jesper Jespersen*

– Ikke særlig svært! Men det kræver, at man holder lobbyisterne stangen og gør op med myten om, at regulering hæmmer økonomisk vækst

En ting har vi da lært af bankkrisen: På direktionsgangene i toneangivende pengeinstitutter er det sjældent øget konkurrence eller endsige samfundssind, der står i centrum.

Tillad mig at benytte lejligheden til at minde om, at der ikke er nogen modsætning mellem regulering af den finansielle sektor – herunder bankerne – og økonomisk vækst, som det ellers er en yndet sport at hævde.

Tilbage i 1950’erne og 1960’erne var reguleringen forholdsvis stram, som en konsekvens af den finansielle krise i 1930’erne, der endnu stod skarpt i erindringen. Bankerne var således i en periode underlagt et regulært udlånsloft. Men reguleringen i efterkrigstiden stillede sig ikke hindrende for, at væksten i de første tiår i hele den vestlige verden lå på et historisk højt niveau, bl.a. fordi finansielle kriser var et stort set fraværende fænomen.

Fra slutningen af 1970’erne blev der indledt en bølge af finansiel liberalisering, der spredte sig som en steppebrand over hele den vestlige verden. Den internationale kapitalkontrol blev ophævet, bankerne fik lov til at omdanne sig til finansielle supermarkeder, og kravene til egenkapitalen blev systematisk nedjusteret.

For megen finansiel kreativitet
Den udvikling kulminerede i det, der siden er blevet omtalt som ’the big bang’ i Storbritannien i 1986, hvor den konservative regering med Margaret Thatcher i spidsen i praksis opgav at regulere aktiviteten i City of London. For som det blev argumenteret, hvem kender risikoen ved bankdrift bedre end banken selv!

De øvrige landes regeringer følte sig presset til at følge efter. I løbet af mindre end 10 år var der stort set givet frit løb for bankernes finansielle kreativitet.

Konsekvenserne heraf lod ikke vente på sig. Allerede i 1987 bristede den første internationale aktieboble. I 1989 bristede en mega bolig- og aktieboble i Japan, Norden blev ramt i begyndelsen af 1990’erne, Sydøstasiens bankkrise i slut 1990’erne, dot-com i 2001 osv., osv. Dereguleringen fortsatte upåvirket af disse kriser i de fleste lande – indførelsen af afdragsfrie lån i Danmark er blot et lille eksempel på, at intet var lært. Græske statsobligationer blev optaget på bankbalancerne som risikofrie helt frem til 2007 osv., osv.

Enkel regulering
Men hvor svært kan det være at etablere et stabilt pengevæsen? Teorien bag bankregulering er simpel. En bank modtager indskud fra sine ordinære kunder, der ønsker at kunne benytte disse indskud som betalingsmidler på et senere tidspunkt.

Det afgørende for kunderne er, at pengene er til fri disposition. Her spiller renten en helt underordnet rolle.

Disse indlån må banken efter nærmere regler benytte til at finansiere erhvervslivets løbende produktion og dertil knyttede normale (ikke spekulative) transaktioner, herfra stammer begrebet ’forretningsbanker’. Disse udlån skal ses i modsætning til investeringsbankernes udlån, der ofte benyttes til at finansiere spekulative aktiviteter, og gør indlånene usikre.

I fremtidens regulering burde der sondres mellem på den ene side forretningsbanker, hvor indlånene sikres gennem en indskydergaranti, og på den anden side investeringsbanker (som egentlig slet ikke burde hedde ’bank’).

Kravene til en forretningsbank kunne gøres ganske enkle – og med fordel gælde for hele EU:

Ordinære indskud bestemmer, hvor meget banken kan og må låne ud (eller stille garantier for) til ordinære bankkunder – dvs. ikke banklån til finansielle virksomheder.

Alle udlån gives samme risikovægt. Renten på udlånene vil afspejle forskelle i sikkerhedsstillelse. Egenkapital bør udgøre i gennemsnit 15 pct. og som minimum 8 pct. af indlånene. Den skal være placeret i sikre, let omsættelige aktiver, f.eks. i centralbanken, og måske i stats- og realkreditobligationer.

Ingen bank må have en dominerende størrelse, for det begrænser konkurrencen og øger den systemiske risiko unødigt.

Hvis reguleringen tog afsæt i ovenstående fire princippet, så ville det øge gennemsigtigheden, idet reguleringen er enkel, robust og let at kontrollere for Finanstilsynet. Samtidig ville det stille alle forretningsbanker lige og ikke gøre dem afhængige af de internationale kapitalmarkeder.

*) Indlægget er en let redigeret udgave af en kommentar i Information d. 5.9.2013
Jesper Jespersen er professor på RUC